top of page

ÅRSPLAN 2024

Årsplan Maurtua familiebarnehage avd Edgren

Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:

 • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

 • Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.

 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.

 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.


Om barnehagen

Maurtua familiebarnehage er en veletablert barnehage beliggende i villaområde på Risløkka. Vi har egen hage med lekeutstyr, men drar også mye ute på tur i nærmiljøet. I tillegg drar vi en del med t bane og buss til for eksempel Frognerparken, Tøyenparken m/museene, teknisk museum og liten båttur til hovedøya mm. om samfunnssituasjonen tillater det. Vi bruker også vanligvis å dra på tur til Kampen økologiske gård april til november. Familiebarnehage er en barnehage drevet i vanlig hjem med hjemlig atmosfære. Det er et pedagogisk tilrettelagt omsorgstilbud for barn, og gjennom lek og hverdagslige aktiviteter skapes det en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet. Barnehagen er godkjent for 4 barn i alderen 0-3 år der eier drifter barnehagen med assistanse av en pedagogisk leder/ styrer som er i barnehagen 4 X ½ dager/mnd. samt har plan og forsvarlig drift også som sine oppgaver. Årets satsningsområder er nysgjerrighet og detaljer i nærmiljøet og dessuten stor vektlegning på språkutviklingen og motorisk utvikling  hos barna som går der i år. 

Tilvenning

 • Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Med utgangspunkt i "Oslostandard for tilvenning i barnehagen" så har vi en egen tilvenningsplan som kan endres individuelt.

 • Vi forutsetter gjensidig samarbeid og forståelse under selve tilvenningen. Med  yngre barn ”kan” tilvenningen ta litt tid spesielt hvis den avbrytes pga sykdom hos barnet underveis.

 • Vi informerer og følger opp regler og føringer i forhold til smittevern og forholder oss til det som gjelder ift anbefalinger som kommer inn ift bl.a. korona og andre smittsomme sykdommer. Dette er veldig aktuelt ved nystart av barn som lettere blir syke i begynnelsen.

 • Vi sender ut en "startpakke" med informasjon og kontrakter før oppstart og tilvenning.


Vennskap og fellesskap

 • I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap.

 • Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser.

 • Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi skal ha humor og glede i hverdagen og dele denne med hverandre.

 • Alle barna skal oppleve å bli inkludert i lek og få grunnleggende opplæring i å inkludere andre.

 • Vi lærer alle etiske verdier som å dele på ting og vise hensyn til hverandre. Vise og lære dem rett og galt.

 • Alle skal bli sett for den man er uansett kjønn, alder og bakgrunn.


Lek

 • Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

 • Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

 • Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi legger til rette for lek og samspill og er aktive voksne læremodeller som gjerne i perioder deltar i selve leken. Vi gir dem hjelp og støtte der det trengs både inne, ute og på tur. 

 • Vi kommenterer det vi ser og opplever sammen med barna i leken.

 • Vi har leker og lekeutstyr inne/ ute tilrettelagt for aldersgruppen. Vi legger i år vekt på grunnleggende grov og finmotoriske ferdigheter som en base for videre utvikling.

 • Barna skal gis tid til å utforske det de er interessert i og opptatte av.


Læring

 • Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

 • Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen.

 • Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi har oppsatte skriftlige mål for hvert enkelt barn som hjelper oss å gi dem utfordringer ift barnets alder og utvikling.

 • Vi formidler kunnskap assosiert til aktuelle ukestemaer ved å bruke relevante formingsaktiviteter, sang og bevegelser og direkte illustrasjoner gjennom bøker og fysiske opplevelser.

 • Vi har fokus på samspill og vennskap og sammen lærer vi oss følelsesuttrykk som glad, trist, sint og lei seg. Øve på gode holdninger og ha gode verdier. Jobbe med empati og prososial atferd, som og trøste og kose. 

 • Vi bruker nærmiljø og går mye på tur, både lange og korte. Vi stopper opp og ser på, prater og lærer av det vi sammen observerer underveis selv om enkelte barn ikke alltid kan gi oss respons på det de ser.


Kommunikasjon og språk

 • Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser.

 • Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.

 • Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø».


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi satser på å bruke ulike verktøy og metoder som fremmer utviklinger av det norske språket som blant annet at vi etter hvert legger til rette for ulike rolleleker der vi voksne i begynnelsen er aktive deltakere, bruker bilde og pekebøker ift. barnas alder, bruker enkle barnesanger og bevegelser der barna assosierer ord med ulik mimikk og lyder. Vi tar i bruk enkle begrepsøvelser i samlingsstunden. 

 • Vi lytter og bekrefter barnet med nye ord vi oppfatter fra dem. 

 • Vi prater parallelt i alt vi gjør sammen med dem både ute og inne.

 • Vi setter delmål for hvert enkelt barn der vi ut ifra alder og bakgrunn ser om barnet trenger ekstra språklig / motorisk oppfølging som vi kan løse og stimulere lokalt. Ved behov rådfører vi oss med helsestasjon eller fagsenteret i bydelen.


Digital praksis

 • Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

 • Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

 • Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte. 


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Barnehagen bruker digitale verktøy kun til framvisning av sanger og eventyr, begrep og bilder i forhold til språk og enkel eksemplifisering av temaer vi har. Viktig at de voksne ser og kommenterer det som blir framvist sammen med barna. 

 • Vi tar diskusjon med foreldrene ift. regler og bruk av digital framstilling siden vår aldersgruppe er opp til 3 år. 

 • Vi bruker digital dømmekraft og kritisk refleksjon blant annet i forhold til bilder og barns personvern (vår bruk av Smarttelefoner).


Livsmestring og helse

 • Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd.

 • Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile.

 • Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi har sove/ hvilestund hver dag, midt på dagen. 

 • Vi tilrettelegger og deltar i fysisk aktivitet ute/ inne hver dag og tar barnas aldersnivå i betraktning.

 • Oppmuntre barna til å vise omsorg for hverandre og å forstå egne og andres behov.

 • Vi spiser variert, sunn mat og frukt i nær dialog med foreldrene. Barna skal etter hvert lære og spise selv. Generell bordskikk og det å sitte rundt bordet og ha det hyggelig sammen er også et fokusområde. 

 • Gjeldende smittevernrutiner skal følges opp av personalet gjennom hele dagen.


Bærekraftig utvikling

 • Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.

 • Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.


Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi vil på våre turer ut i skogen eller skogskledde områder studere det vi finner av detaljer i naturen.

 • Vi vil også bruke sansene våre (lytte, lukte og smake)

 • Se etter dyr, insekter og fugler (spor og bosteder)

 • Observer saker som ikke skal være i naturen. Forklare hvordan vi kan ta vare på den.

View More
Årsplan 2024: Tekst
bottom of page